Revize elektroinstalace

Potřebujete ve vaší domácnosti provést revizi elektroinstalace?

Revize elektroinstalace a hromosvodů patří k základním povinnostem každého vlastníka nemovitosti. Tato povinnost je zakotvena v právních i prováděcích předpisech. Pojišťovny v případě porušení této povinnosti v kombinaci s pojistnou událostí obvykle krátí plnění ve většinovém rozsahu nebo zcela. Škody způsobené poruchou elektroinstalace jsou bohužel poměrně časté a patří také ke škodám nejdražším.

Revize elektroinstalace rozhodně nepodceňujte! Jsou důležité jak pro vaši bezpečnost, tak pro bezpečnost vašich blízkých nebo zaměstnanců.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. provádí vstupní, periodické i mimořádné revize elektroinstalace a hromosvodů na stavbách, v domácnostech, v objektech po rekonstrukcích i v novostavbách, institucích i firmách. Naši revizní technici mají všechna potřebná osvědčení pro revize elektroinstalace v normálním i výbušném prostředí.

Naše firma může nabídnout dlouholeté zkušenosti revizních techniků, kvalitní a rychlé provedení revizních prací, špičkové vybavení měřicí technikou a počítačové zpracování dat. Provádíme revize elektroinstalací včetně drobných oprav zjištěných závad přímo na místě (dotažení spojů, vyčištění rozvaděčů, upevnění uvolněných zásuvek, doplnění chybějících víček na krabicích). Náročnější opravy zjištěných závad můžeme vyřešit po dohodě se zákazníkem.

Zajistíme příjezd revizního technika a revizi elektroinstalace i následné provedení revizních prací v čase dohodnutém se zákazníkem. Před započetím revizních prací i v jejich průběhu s vámi budeme konzultovat postup práce a dohodneme náležitosti revize elektroinstalace, tak aby byla zajištěna bezpečnost osob a majetku během provádění revize elektroinstalace.

Samozřejmostí je u firmy Bohemia Decor Group s.r.o. také bezplatné, profesionální poradenství. Velmi rádi vám poradíme a pomůžeme s výběrem vhodných materiálů a svítidel. Provádíme také montáže a zapojení domovních telefonů, datových sítí a multimediálních sítí. Dále Vám nabízíme opravu a údržbu stávajících elektroinstalací. Pokud budete potřebovat projektovou dokumentaci při elektroinstalaci, zajistíme vám projekt a se vším potřebným vám rádi pomůžeme. Žádná zakázka pro nás není ani malá ani velká.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. si váží každého zákazníka, jejím cílem je jeho spokojenost, splnění jeho požadavků a představ. Garantujeme seriózní smluvní podmínky, vysokou odbornou úroveň prací, dodržení požadované kvality díla, záruční i pozáruční servis.

Mimo revize elektroinstalace provádíme i rekonstrukce bytu a kompletní rekonstrukce bytového jádra.

Kontaktujte nás, vypracujeme vám nezávaznou nabídku zdarma.

Revize elektroinstalace se provádí ve lhůtách dle normy ČSN 33.1500 a jejich četnost se liší především podle prostředí (normální, vlhké, s nebezpečím výbuchu, staveniště apod.). Provedení revize se osvědčuje revizní zprávou, kterou po provedení nezbytných měření vystaví revizní technik elektro. Jako doklad vystaví revizní zprávu obsahující naměřené hodnoty a seznam závad.

Revize elektroinstalace - proč je nutné ji provádět

 • Revizemi elektroinstalace předejdete úrazu elektrickým proudem. Elektřina není vidět, ale dokáže vás ohrozit na životě nebo poškodit vaše zdraví.
 • Revize elektroinstalace vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky.
 • Inspekční orgán vám může dle zákona udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000 Kč
 • Po revizi elektroinstalace budete vědět, v jakém stavu jsou rozvody elektřiny ve vašem objektu, provozované elektrospotřebiče a hromosvody.
 • Revize elektroinstalace odhalí možné příčiny poškození elektroinstalace a elektrických zařízení dříve, než k poškození dojde.
 • Pravidelnými revizemi elektroinstalace snížíte riziko nebezpeční požárů, zničení majetku a také újmy na zdraví.
 • Revizemi elektroinstalace můžete ušetřit peníze. Ušetříte náklady za opravu a pořizování nových elektrických zařízení.
 • Pokud nebudete mít provedenu platnou revizi elektroinstalace, tak vám v  případě pojistné události nebo úrazu elektrickým proudem pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí.

Revize elektroinstalace – co nabízíme

 • pravidelné a výchozí revize elektroinstalace do 1000 V
 • revize elektrospotřebičů, elektrického nářadí a pracovních strojů
 • revize prodlužovacích kabelů
 • revize hromosvodů
 • dozorová činnost při instalaci nových elektrorozvodů
 • opravy zjištěných závad po revizích
 • vypracování revizních zpráv

Revize elektroinstalace – jak to probíhá

Kontroly:

 • zjištění aktuálního stavu elektroinstalace vizuální prohlídkou a kontrola upevnění přístrojů
 • kontrola stavu rozvodnice (rozvaděče) - utažení vodičů, svorek a spojů
 • kontrola pojistek v HDS či kabelové skříni
 • porovnání stavu projektové dokumentace a skutečného provedení elektroinstalace
 • kontrola dodržení vzdáleností instalovaného zařízení v příslušných zónách
 • kontrola dodržení předepsaného krytí přístrojů podle prostředí, kde jsou umístěny
 • kontrola vhodnosti instalace zařízení na hořlavé podklady, jsou-li přítomny

Měření:

V rozvodnici se změří

 • napětí v porovnání s dovoleným úbytkem
 • přechodový odpor ochranného vodiče u kovové rozvodnice
 • velikost impedanční smyčky přívodního vedení a zkratový proud
 • čas a vypínací proud proudových chráničů
 • celkový odpor uzemnění
 • izolační odpor elektroinstalace

V elektroinstalaci se změří

 • změření impedanční smyčky
 • kontrola spojitosti ochranného vodiče
 • kontrola a změření přechodového odporu pospojování a doplňkového pospojování

Vytvoření revizní zprávy

 • popis elektroinstalace s porovnáním stavu s předchozí revizí (jedná-li se o revizi periodickou)
 • vyjmenování dokumentů souvisejících s elektroinstalací revidovaného objektu
 • tabulka dokládající změřené hodnoty.
 • uvedení skutečně změřených hodnot a maximálně možná bezpečná hodnot
 • neshody a zjištěné závady při revizi, rozděleny do tří stupňů podle důležitosti
 • posudek revizního technika, zda je zařízení schopno bezpečného provozu či nikoli
 • číslo osvědčení revizního technika a rok vydání osvědčení

Další námi nabízené práce v oblasti elektro:

Hromosvody

 • instalace nových hromosvodů dle ČSN EN 62 305 včetně projektové dokumentace
 • opravy stávajících hromosvodů
 • pravidelná revize a údržba

Anténní, zabezpečovací a multimediální systémy

 • montáže antén pro digitální vysílání včetně dodávky zařízení
 • montáže satelitních antén včetně jejich naladění a dodávky
 • montáže anténních systémů do rodinných a bytových domů
 • instalace elektronických zabezpečovacích systémů
 • montáže a zapojení domovních telefonů včetně dodávky
 • montáže a dodávky datových a multimediálních sítí