Revize plynových kotlů plynu

Vlastníte-li plynový kotel, víte, že ze zákona musí pravidelně procházet revizí?

Revize plynových kotlů upravuje vyhláška 85/1978 Sb., na základě které musí osoba zodpovědná za plynové zařízení zajistit revizi plynových kotlů nejméně jednou za tři roky. Tato vyhláška se vztahuje na všechna plynová zařízení.

Revize plynových kotlů jsou nutné kvůli riziku výbušnosti a hořlavosti plynu. Při revizi se kontroluje především těsnění. Pokud by byl plyn spalován při nedostatečném množství kyslíku, vznikal by oxid uhelnatý, který je velmi životu nebezpečný. Revize plynových kotlů tedy představuje především preventivní opatření. Kromě revize plynových kotlů jednou za tři roky se musí každoročně provádět také servisní kontroly. Následky špatné funkčnosti plynových kotlů mohou být katastrofální.

Osoby a organizace provozující plynové kotle a další plynové zařízení, musí zajišťovat pravidelné revize a servis, zajistit přístupnost a ovladatelnost uzávěrů plynovodu, kontrolovat pravidelně odvod zplodin, odstraňovat zjištěné závady a případně kontaktovat příslušné orgány.

Máte doma nebo v kanceláři nový plynový kotel či jiné plynové zařízení a potřebujete udělat výchozí revizi plynu před spuštěním, nebo potřebujete udělat periodickou revizi stávajícího plynového zařízení? Firma Bohemia Decor Group s.r.o. provádí revize plynových kotlů, plynu a dalších zařízení na zemní plyn a propan-butan bez výkonového omezení.

Naše firma také uvádí do provozu plynové kotle a stará se o jejich záruční a pozáruční servis. Můžeme vám nabídnout i provádění pravidelných ročních  prohlídek plynových kotlů a rozvodů plynu. V naší nabídce najdete i opravy, čištění a servis všech plynových zařízení.

Revize plynových kotlů u firmy Bohemia Decor Group s.r.o. provádí oprávněný kvalifikovaný pracovník - revizní technik s platným osvědčením pro provádění revizí plynových zařízení. V rámci revize plynového kotle technik zároveň vyčistí výměník tepla, hořák, provede analýzu spalin (u kondenzačních kotlů) a upraví nastavení regulace, které má velký vliv na snížení provozních nákladů.

Po ukončení revize plynových kotlů je revizní technik vystavit revizní zprávu. Tu má provozovatel plynovodu, plynových kotlů nebo jiného plynového zařízení povinnost archivovat pro případnou kontrolu.

Předmětem revize plynu jsou zejména vizuální prohlídka částí plynových rozvodů a plynových zařízení. Kontrola úniků plynu pomocí speciálního detekčního přístroje, kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého, kontrola všech spojů, armatur, ventilů a funkčních částí. Kontrola povinného označení funkčních prvků, regulátorů, ventilů a ovladačů.

Mimo revize plynových kotlů vám nabízíme i rekonstrukce bytu a kompletní rekonstrukce bytového jádra.

Revize plynových kotlů - co všechno děláme:

 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů, plynoměrů
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů plynových spotřebičů
 • kontrola umístění jednotlivých spotřebičů z hlediska dostatečného prostoru a větrání
 • kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého
 • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů
 • celková vizuální kontrola umístění a stavu domovního plynovodu

Předmětem pravidelné roční servisní prohlídky plynových spotřebičů je kontrola technického stavu a jeho údržba, která obsahuje:

 • vyčištění kotle od prachu
 • vyčištění hořáku, zapalovací a ionizační elektrody
 • vyčištění filtru kotle
 • vyčištění výměníku a přerušovače tahu
 • kontrola těsnosti spojů
 • kontrola tlaku expanzní nádoby
 • kontrola bezpečnostních prvků kotle
 • seřízení a nastavení výkonu kotle

Odborníci z firmy Bohemia Decor Group s.r.o. vám poradí a zdarma vypracují nezávaznou nabídku a cenovou kalkulaci. Revize plynových kotlů s vámi budeme dopředu řádně konzultovat. Neváhejte nás kontaktovat, abychom vám udělali nabídku na revizi plynu.

Firma Bohemia Decor Group s.r.o. si váží každého zákazníka, jejím cílem je jeho spokojenost, splnění jeho požadavků a představ. Garantujeme seriózní smluvní podmínky, vysokou odbornou úroveň prací, dodržení požadované kvality díla, záruční i pozáruční servis.

Kontaktujte nás, vypracujeme vám nezávaznou nabídku zdarma.

 

Revize plynových kotlů – revizní zpráva

Po provedení revize plynových kotlů obdržíte revizní zprávu, která je dokladem o provedení revize. Revizní zpráva musí obsahovat tyto údaje:

 • jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl
 • datum kontroly
 • místo kontroly
 • rozsah kontroly
 • údaje o měření a vyzkoušení plynového kotle
 • zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění
 • podpis pracovníka, který kontrolu provedl

Charakteristika zemního plynu 

 • zemní je fosilní palivo těžené z hlubin země a ze dna moří, dopravuje se mezinárodními plynovody
 • zemní plyn je bezbarvý a bez zápachu
 • pro snadnou a včasnou detekci úniku plynu se do zemního plynu přidává aromatická látka (odorant)
 • mez výbušnosti zemního plynu je 5% - 15%

Domácí plynovod

Je soustava zařízení a prvků sloužících k dopravě, spotřebě, uchování, regulaci a měření plynu. Začíná hlavním uzávěrem plynu, který se zpravidla nachází mimo vlastní objekt v jeho blízkosti. Domácí plynovod zahrnuje:

 • plynové potrubí
 • plynové ventily
 • plynové regulátory
 • plynoměry
 • plynové spotřebiče a kotle
 • popisy funkčních prvků, nápisy a funkční značky vztahující se k plynovodu

Povinnosti provozovatele plynového zařízení 

 • vede a aktualizuje provozní dokumentaci plynovodu
 • zajišťuje přístupnost a ovladatelnost všech uzávěrů plynovodu
 • kontroluje pravidelně odvod zplodin plynových spotřebičů
 • odstraňuje případné zjištěné závady
 • v stanovených termínech zajišťuje servis a revize plynových spotřebičů a rozvodu plynu
 • v případě nehod neprodleně informuje příslušné orgány
 • na vhodném místě umísťuje pokyny při vzniku mimořádných stavů (únik plynu, požár, výbuch)
 • spolupracuje s dodavatelem plynu při odstavení domovního plynovodu z provozu a při obnovování dodávek plynu